TJBND TiNH BAC LIEU
so crAo DUc vA DAo r4o
CQNG HOA XA HQI CHO NGHIA VIET NAM
DQc lip - Tg do - H4nh phfc
Sd;192 , HD-SGDD I' Bac LiQu, ngdy 18 lfing t ndm 2017
HTTONG DAN
C6ch vi6t vir cich tl6nh gi6 x6p lo4i cric dii tiri cei ti6n,
sing ki6n kinh nghiQm hing nim trong nginh gi6o dgc tinh B1c Li6u
Thdi gian qua, viQc dang kf va thuc hien c6c dA tdi cii tiiin, srturg ki6n kinh
nghiQm (goi chung ld s6ng ki6n) dd ttuqc c6n bd, girio vi6n, nhdn vien. todn ngdnh
huong ring tich c1rc. Ho4t tlQng chim,.x€p lo4i sring ki€n hdng nim tu cdp co str d€n
c6p ngdnh thqc hiQn nghidm tirc; nhidu sring ki€n qua Lrng dung dd tlugc ph6 bitln
nhAn rQng tlua vdo thqc tiSn gidng dqy, quin ly, hoat tl6ng d don vi hoec trong toen
ngdnh vd dem l4i hiQu qui cao.
Dii ph6t huy tiit hon nira tinh thin lao tlQng s6ng tao trong c6n b6, girio vi€n,
nh6n vi€n toin ngdnh, qua d6 x6t chgn nhang sring ki6n c6 gi6 tri mang.l4i hiQu quti
thi6t thuc, tl6p img y€u c6u tldi mdi, s6ng teo trong day vd hoc tl€ phd bi€n, nhAn
rQng trong todn ngdnh, d6ng thdi ldm cin cri cho vigc xdt c6ng nhdn danh hi6u thi
tlua, hinh thuc khen thuong c6c cdp vd d6nh gid, x0p loai c6n b6, c6ng chuc, vi€n
chric cu6i ndm, Sd Gi6o dr,rc vd Diro tao hu6ng din tl6nh gi6, c6ng nlrrin sdng kidn
trong ngdnh gi6o dqc tinh BAc Li6u nhu sau:
I. QUY DINH CHUNG
l. Vd nQi dung sring ki6n:
. C{r tlp trung vdo ntrtng linh vuc lidn quan d6n hoat dong cria ngdnh nhu:
dOi mdi t6 chuc, hoat dQng quan Ij girio duc; tl6i mdi phuong ph6p gi6ng d4y; cdng
t6c gi6o dqc d4o tluc cho hgc sinh; cdng trlc boi dudng nring cao ning luc chuy€n
mdn, nghiQp 4r cho tlQi ng! nhd gi6o, c6n b0 qudn l1/; thuc hi€n xd hdi hori giao
dqc...; trong tl6 khuy6n.khich cdc c6 nhin trong ngdnh quan tam nghi€n criu m6t
trong c6c d€ tai, s6ng ki6n li6n quan:
- Cdng tric ti5 chric, quan ly, chr d4o, tridn kiai cdc mit hoat d6ng trong cdc
co quan, don vi, truirng hgc; c6ng t6c td chuc bt,i dudng n6ng cao trinh dQ chuy€n
mdn, nghipp 4r cho nhd gi6o, c6n bQ quAn ly' gi6o drrc;
- T6 chric ho4t ttQng c6c phdng bQ m6n, phdng thvc hdnh, phdng thi6t bi va
dd dnng d4y hgc, phdng thi nghiQm;
- C6ng t6c xay dqng co sd vat chdt vir td chuc hogt d6ng thu vi6n trudng hoc;
xdy dmg co so thgc hdnh. thuc t{p; xriy dLrng truong hgc dat chu6n qu6c gia:
- Vi€c ti5 chric dqy hqc ph6n hoa, day hoc 2 buoi/ngdy; td chric b6n tri trong
nhd trudng; vi6c nAng cao chdt luong d4y cric m6n tu chgn;...
- C6ng ric biii dudng hgc sinh gidi vd phu dao hgc sin} y6u kem;
- C6ng t"ric chLi nlri€m lop. hoat d6ng dodn the:
,u
- D6i moi n6i dung, phucmg ph6p t6 chric, c6ch thfc quan lf c6c ho4t tlQng
tip th6 trong vd ngodi gio l6n l6p; nAng cao ch6t luong gi6o duc d4o dirc cho hqc
sin};
- Doi moi phuong phap giring day b0 m6n; ddi moi phuong ph6p ki6m tra'
drlnh girl cho didm hoc sinh nhim ndng cao chdt luong diro t4o:
- Vi€c thuc hign cic cuQc vin <lQng, c6c phong trio do nginh gi6o dqc tinh
Bac Li€u ph6t ttQng nhu: phong trdo "Xanh - S4ch - Dgp", phong tr?ro "Girip rld hqc
sinh y6u k6m";...
- ViQc c6i tiiin ndng cao hiQu qud c6ng tic Thi dua - Khen thuong trong co
quan, tlon vi;
- D6y mqnh img dung cdng.nghQ thdng tin trong c6ng t6c quan li vd giing
day; kinh nghidm xay drmg cAc phin m€m tin hgc, gi6o rin di6n tri, phuong ph6p sit
dung hiQu qud cric tld dung day hqc vd thiet bi day hqc hi€n tlai vdo giang d4y'
2. CAc th6ng tin, tri thilc trong s6ng ki6n phii duqc trinh bdLy khoa hgc, 16
rdng, srlc tich; ghi rO ngudn tdi liQu dugc suu t6m, trich din'
3. Cec da tai nghien cuu khoa hoc tham dq hQi thi sring tqo khoa hqc cdp tinh
rd l6n vd ttuoc x6p giai
"O
gia tri tuong duong nhu m6t d€ tii do Hdi <l6ng khoa
hoc ngdnh thAm dinh'
rr. MOr sO cql f vI6r sAxc KIt'x
l. Vd cich vi6t:
Nguoi vi6t c6 th6 st dung m6t trong cdc hinh thric sau tliy dd vii5t sing kiiin:
a)viiit dufi hinh thf,c t6ng k6t kinh nghiem:
Ld cdch vi6t mang tinh tong hqp' khdi qurir. tldi hoi nguoi viet phai dung li
luin vd girio dqc hac, tam ly hqc dC phan tich, dAnI gi6 thuc t6 girio duc'
C6ch viilt ndy thuong 6p dqng trong viCc t6ng ki5t tli'nh gi6 kinh nghiOm m6t
c6ch toan diQn ttiii voi mot don vi hoic mot ven de l6n.
b) vi6t theo l5i b6o c6o thr;c t6:
Le c6ch vi6t tdnh bdy nhirng kinh nghiQm du. c rft ra tu thgc td n]rirng vi€c
ldm cu th6. 6 pnan cu6i crla b6o c6o c6 n6u ra kh6i qu6t nhtng bdi hqc kinh
nghi€m.
Hinh thric ndy thudng 5p dung trong trudng hgp b6o c6o, trinh bdy d hQi nghi
so k6L. t6ng k6t hodc b5o cdo chuy€n de. hQi thao.
c) vi6t theo liii tulng thuat:
Theo c6ch ndy, ngudi vi6t ndu l6n nhtng sring ki6n trong chi tl4o, qu6n ly'
gi6o dgc vd giang d4y hoic nhi€m vU c6ng t6c kh6c cria minh, th6ry 9Y1 nhtng
ho4t tl6ng cu the. Nhang ho4t dQng duoc chon phai that diCn hinh, ti€u bi€u, phpc
r.u cho nQi dung tl6 tdi dd tlugc x6c dinh. Di€u chti y6u li th6ng qua nhtng hoat
ttqng ndy, ngudi viiit phdi n€u lOn duo. c cp th6, hoo lf cdch ldm mdi, c6 tinh s6ng
t4o, s6ng ki€n cii ti€n, <l€ gi6i quy6t mQt thgc tC v€ chi <lao, quan lj, gi6o duc vd
2
giang d?y ho{c nhi€m vu c6ng tiic cria minh c6 k6t qu6 t5t; cdn n6u qu6 trinh c6c
ho4t tlQng nAy theo di6n biiln thdi gian cta giai doqn tru6c vd sau khi tric d6ng cric
bi6n ph6p chi dao, quin lf, girlo duc, giing d4y.
2. Vd c6u trric: gdm ba phdn chinh.
a) D{t v6n ttd
- N€u 16 sg cin thiiit thuc hien sring ki6n. ddp ung nhu ciu ph6t tri€n gi6o dqc
vd tldo tao, co sd c,la s6ng ki6n lntrim giai quy6t u6n di gil ttugc xu6t phrit tir ycu
cdu thuc ti1 gi6o duc nio; v6n dA duo. c giii quy6t c6 phdi ld ven d€ cen thict cua
ngirnh. cua don vi hay khdng)
- Tilng quan th6ng tin ud nhirng v6n ttd cin nghi€n cuu, thuc trqng vdn d€'
tinh hinh nghi€n criu vAn d6 trong vd ngodi nudc (n€u co)
- Kling dlnh tinh mdi vA khoa hqc cira v6n dA trong dii;u ki6n thuc td cur
ngirnh, cria dia phuong, tlon vi.
b) NQi dung:
- Neu thuc tr4ng crla v6n tl6
- MO ta vd gidi thiQu c6c nQi dung, phuong ph6p, biQn.phrip chinh (cac hoqt
<tdng thuc hi€n s6ng ki6n) nhu: thu thip th6ng tin, diCu tra kh6o s6t, tht nghigrn
thuc tC, hoi thao,...
- Nhtng kiil qui dat duoc, nhirng kinh nghiQm rirt ra, nhirng s6n phim chinh
cia sring ki€n (phin chinh cfa sri,ng ki6n).
- Kiri nnng tmg dung, tri6n khai kdt qud cua sdng kien.
c) K6t tuin:
- K€t qud cua vifc img dqng sring ki6n (n6u c5t.
- Nhang k6t lu6n trong quri trinh nghien cuu.
- Nhirng ki6n nghi, d€ xu6t.
III. CACH DANH GIA, XEP LOAI SANG KIEN
l. Thang di6m d6nh gi6, chim sing ki6n: lir thang tti6m 100 vri'i 5 tiGu
chuin, tluqc quy tlinh nhu sau:
1,.
- Tieu chudn vd tinh moi: 130 diem)
G6m 2 fiAu chi:
+ Nhtng #ng ki€n, gini ph6p dua ra chua c6 ngudi ndo thUc hi€n trudc d6;
nhtng cai tien, tl€ xuAt m6i (20 di6m)
+ LIng dpng c6 hi6u qui n-htng thanl tuu moi v€ khoa hoc - cdng ngh€, lu6n
<li6m, quan di,5m mdi, nhing chri truong, chinh s6ch mdi (10 di6m)
- Tieu chudn vi tinh hidu qua: (35 didm)
uom / neu cnl:
+ Dem lai higu qu6 trong c6ng tic (25 tli€m).
3
7-
'.
1,,'^
'.;
I LJe th$c hren, l(hong ton Kem nnreu cnl pnl (lu olem/..
- Ti€u chu6n vd tinlr ung dung: (20 di€m)
Gim I i€u chi: C6 Y,}rit neng pho bi6n img dung. viro thuc ti6n (tiy theo ti l€
don r i. cd nhrin dp dung de lirm cdn cf tinh di6m (20 di€m)
- Ti€u chuAn vd tinh phi hoo vdi nhidm vu dugc giao: 110 tlitim)
uom J Iteu cnt.
+ Niiu phtr hqp v6i nhi€m vu c6 nhdn thi tluoc l0 di6m.
+ N6u pht hop vdi nhi€m 4r cua don v! thi ttuo. c 5 didm.
+ Neu kh6ng phi hqp voi nhiQm vg duoc giao crla c6 nh6n vd don vi thi
kh6ng dugc tinh di6m.
:... ,, - Ti€u chu6n v6 hini thfc: (5 tli6m)
Gdm I ti€u chi:Trinh.bdy <trlng b6 cqc, cAu vdn 16 rdng, a6 ni6u, mach l4c: tu
ng& srl dqng chinh x6c (5 di€m).
tMiu Phi6u danir giri. chdm di€m sdng kidn dinn kim)
^r . -v,1e co^ ng nn4n sa, ng ,K.^ren:
. Sdng ki6n dugc cong nhnn phni dat tir 751100 <lidm trd l€n. voi didu ki6n s6
di6m cia timg ti6u chuin ph6i d?t trcn 50% trd lcn
III. Q[fT TRiNH DANH GIA, CHAM CONG NHAN SANG KI]6'N
f. . H,,-Q.41i ddng khoa hgc cdp co sd: Cin cu viro Quy chC td chric vd ho4t dQng
cr.ra HQi ttdng khoa hoc co sd, H6i tliing ti6n hirnh hap da danh giri, c6ng nhin s6ng
kiOn cho tirng c6 nhdn.
2. Hoi tlong kioa hoc cdp r€n: Gdm co
- Hoi ddng khoa hgc Phdng Girio dqc vd Diro tao: ld. c6p ren ttuc ti6p cua
c6c co sd gi6o dr,rc tryc thuQc Phdng (vi€c c6ng nhin s6ng ki6n d cAp niy nhdm ldm
co sd cl6 H6i tl6ng Khoa hgc c6p tr€n tli.nh gi6, chdm tli€m vd cOng nhin, <l6ng thdi
tao didu kiqn xdt cdc dan} hidu thi dua (vi du xdt dani hiQu Nhd gi6o tlu tf...)
- Hoi rlong khoa hoc huyQn, thi xe, thdnh ph6: Vi6c cong nhin nh6m tao
tli€u ki€n x6t danh hiQu thi dua, hinh thric khen thudng (ChiCn si thi tlua cdp co s6,
Bing khen UBND tinh...).
- H6i d6ng khoa hqc Ngini girio dpc tinh: ld cip tr€n tryc ti€p cua cdc co so
girio duc tr.uc thuQc Sd (vi6c cdng nhAn- nnam tao di6u kien xdt danh hiQu thi dua,
hinh thfc ktren thuong (Chi€n si thi dua c6p co sd, B6ng khen LrBND tinh. ..).
vr. To cHuc rHr,.rc HIEN
l. D6i v6'i cric Phdng Gi6o dgc vir Dho tgo
- C6c Phdng Gi6o duc vdL Dio tao c6 r6ch nhiQm ph6t tlQng phong trdo viet
vd 6p dqng s6ng ki6n. tr€n dia ban; ph6 bi€n, hu6ng d6n c6c y€u c6u v€ ngi dung,
hinh thtc vd ti€u chuAn d6nh gi6 theo quy dinh cia HQi tl6ng khoa hgc c6p huyQn,
thi x6, thanh phii dri c6c tlon vi t6 chric cho crin bQ quan ly, gi6o vi€n, nhdn vi€n
<l6ng kj d€ tdi vd ti6n tlQ thuc hiQn.
- Drinh gi6, chAm c6ng nhdn c6c s6ng ki6n theo thdm quyAn. ddng thoi d€
nghi HQi d6ng khoa hgc cep tr€n d6nh gi6, chdm c6ng nhin tl€ ldm co sd cho viQc
binh xit tl€ nghi danh hiQu, hinh thric khen thuong theo quy dinh.
2. D6i vfi coquan SOvd c6c tlon vi trqc thuQc SO
- Phdt dong phong trdo vi6t vd dp dung sriL::rg ki6n, phd bi6n cdc y€u cdu v€ noi
dung, hinh, thuc, ti€u chudn ddnh gi6 sri'ng ki€n theo quy dinh.cria Sd Girio duc vd
Edo tao, t6 chfc cho c6n bQ, gi6o vi€n, nhin vi6n tldng kyi dd tai vn ti6n do thuc
hi€n.
- D6nh giri, ch6m c6ng nhin c6c s6ng.ki6n theo th6m.quydn, diing thdi tl€
ngh! H6i <l6ng khoa hgc ngdnh tl6nh gi6, chim c6ng nh{n tl6 ldm co sd cho viQc
binh xdt tt€ nghi danh hiQu, hinh thric khen thuong theo quy dinh.
3. Quy rlinh nA thiri gian vir hd sc sSng ki6n grfi vd S&
a) Thtri gian vir nci nhin s6ng ki6n:
i C6c tlon vi gui hd so s6ng kii:n vA Sd Gieo duc vd Ddo tao viro cudi thdng 4
hang ndm theo dia chi sau:
- Nhang s6ng ki6n cria c6p hpc THPT (kii ci sri'ng ki6n cria c6p THCS thuQc
loai hinh truong THCS-THPT) nQp v€ phdng Gi6o duc trung hqc Sd (gti ri€ng danh
, s6ch qua Email theo tlia chi: phongGDTrH.sobaclieu@moet.edu.vn).
i - Nhfrng sing ki6n cua Trung tam GDTX tinh, Trung tam KTTH-HN tinh
nQp vd phdng GDCN-GDTX Sd (gti ri€ng danh s6ch qua Email theo dla chi:
, phongGDCN.sobaclieu@moet.edu.vn).
- Nhtng sring ki6n thuQc cdc linh vuc tiri chinh. co so vdt ch6t. thu vi6n. thi€t
bi 0 c6c don vi truc thuQc Sd nQp v€ phdng TCCB Sd (grii ri6ng danh s6ch qua I Email theo dia chi: phongtccb.sobaclieu@ moet edu.vn).
b) Hd so cria atdn vi gfli va S& Gi6o dgc vir Dlro t?o, gdm c6:
- Td trinh
- Danh sSch ding kli c6c sring ki6n dd nghi cdng nh4n cdp ngirnh tMdu dinh
kdm)
- C6c ban srlng ki6n (bnn chinh). Trang bia (M6u.a1, trang cuoi bdn s6ng kidn
c6 he tdn, cht ky-cta t6c gid; ph6n nhan x6t cta HQi ddng Khoa hqc don vi tric gid
ilang c6ng t6c (Miu b)
- Bin b6o crio t6m t6t sring kiiin (Miu dinh kdm) cua timg c6 nhan. Sd luong
ban chinh, bdn t6m t'it s6ng kiiin nhu sau
+ C6ng nh4n <lii xdt CSTE co sd: giim 0l b6n chinh + 0l bdm tom tit
+ Cdng nhdn dd xdt CSTD c6p rinh: Gdm 02 bdn chinh (dd duo. c c6ng nhdn
c5rP ngdnh) + 02 bdn t6m rit
14-
+ C6ng nhdn d6 x6t danh hi€u Nhd gi6o Nh6n din, Nhi gi6o l-lu tir: Gdm 02
ban chinh + 02 ban t6m tit (sdng kiiin chua tluoc c6ng nh6n dii xdt danh hi€u thi itua
hodc hinh thtic khen thuong d c6c c6p thim quydn)
Dd nghi cric-don vi tri€n khai vir t6 chirc thuc hiQn theo ding tinh thin Cdng
vin niy. Hudng d6n ndy dugc thuc hi€n tu nim hoc 2016-2017 va tnay *16 Uuon!
din s6 336/HD-SGDDT.ngiy lDl4l20l5 vd Huong din c6ch vi6t vd c6ch drinh giri
xdp lo4i cdc d€ tii cii ti6n, s6Lng ki6n kinh nghidm hang nem trong ngdnh gi6o dqc
tinh Bac LiCu; Cdng vin_s6 210/SGDDT-TCCB ngity 09/3/20t6 vd vi6c b6 sung
mQt s6 ngi dung Huong d6n s6 336/HD-SGDDT ngdy l0/4/2015 n6i tr€n.
. Trong qu6 trinh thlrc hiQn, n6u g4p kh6 khdn. vuong mdc, cdc tlon vi phan rinh
vd Thudmg truc HQi <l6ng khoa hgc hoic Thuong trgc HQi d6ng Thi dua, khen
thudng cria ngdnh (qua Phdng T6 chirc crin b0 56 Gi6o dpc vd Ddo tao.; d€ duoc
hu6ng d6n th€m./.
Noi nhon:
- Ban GiiLtn ddci
- CDGD tinh;
- C6c Phdng GD&DTI
- Cec don vi trvc thuac Sc
- C6c phdng Sd;
- Luu: VT, TDKT
6
DOC
PHrfu DANH GH, cHArr ortu sANc rrtn
(KAn theo HD s6 2q2/HD-SGDDT ngdy 28/3/20! 7 V/v Hwrng ddn danh gid, c6ng nhQn
sdng kidn ndm hpc 2016-2017)
HQ Ien nguor cn4m.........,.,,,......
Chuc vu:....... ......
L,On Vl COng ulc: lensangKlen:.......
T€n tric girVNh6m tric gid:
STT
Ti6u
chu6n
Ti6u chi
Di6nr
chuAn
KOt qui
chim
I
Tinh md,i
(30 di6m)
Nhirng sring ki6n. girii phip dua ra chua c6 nguiri
nao thuc hien tru6c dir; nhirng cdi 1ien, d€ xudt niri
20 di6m
tlng dung c6 hi€u qui nhilng thdnh tr,ru moi vd
khoa hgc - cdng ngh$, lu{n di6m, quan di€m moi,
nhihg chri truong, chinh srich mdi
l0 di€m
l
Tinh hieu
qut
(J) Orem,
Dem lai hieu qui trong oa)ng tric 25 di€rn
DA thuc hien, khong t6n kdm nhidu chi phi 10 di6m
l
Tinh ti,ng
d-ung
(20 di6m)
c6 kha nane ph6 biiin ring dung vdo thuc ti6n (tiy
theo $.lf don vi. cri nhrin dp dgng dd ldm can cu
tinh diCm
tl, drenl
l
Phn hq?
vd'i nhiem
vg ilu3
( I U Orem)
N6u phir hup vdi nhifrn vu c6 nhdn thi duoc l0
di€rr
10 di6m
N6u phir hqp vdi nliQm vu cria don vi thi duqc 5
diCm
N€u khdng phu hqp vdi nhiQm 4r dugc giao crla cri
nhan ve don vi thi kh6ns duoc tinh diem.
)
Hinh thric
(u) orem,
Trinh bdy dring bii cgc, cdu van ro rdng, d6 hiiiu,
m4ch l4c: tri ngt sr! dgng chinh xric
05 di6nr
T6ng c6ng 100 di6nr
N(;UOI CHAM DIEM
coNc HdA x,i H0r cHD NcHiA vtET NAM
Doc lap - Ttrdo - Hanh phtc
DANH sAcH DANG KI cAC SANG KI6N DT NGHI CONG NHAN cAP NcANH NiM Hoc 20,..
(Xlm theo Td tinh s6 --. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . ,
TT Hq vn t6n Chfc vrr TCn di tii. sKKN
M6n,
nnh
s6ng
Stng
ki6n np
o9ng
dsnh
hieu thi
du,
K& qun di^n chdn cing nhfu Aco sd
(;hich'i
HDKH
HDxH cb hen
I
HDKH
GD&DT
ITDKIT
HDXH
HD xCt
du!a
sdng
k$n cdp
l
.l
Donh sdch cd . . sdng ki6n -. ... * . - - ngay -. thtinA ... . ndn 20 ... .
rH0 rRrJoNG DoN vt 'L
Mdu a
HQI DONG KHOA HOC
rx)N v!:
TOn sring ki6n
- Hg r')r tOn ngudithr.r'c hiQn:
- M6n, linh vqlc:
ngdy ..,,,thdng .... ndm20..'
Mdu b
HQI
Dtrn vi:
DONG KHoA HQC
PHAN NHAN xtr DANH .crA, coNG NHAN
SANG KIEN
(Trang cu6t,i cla s6ng ki€'n)
- Tinh mdi: ............................ 130 didm
- Tinh hiQu quri: ..................... /35 di6m
- Tinh rmg dung: ........................... /20 diim
- Tinh phir hqp v6i nhiQm vu dugc giao: ............. /10 diin
- Hinh thirc: .........................-. 105 diiin
Bqc Li€u, ngay..... thdng.... ndm 20... 1. cHUTICHHDKH 1
CONG HoA x;. HQI CIIO NGHIA VIET NAM
EQc lip - Tg do - Hgnh phric
BAo cAo roM TAr
t^rIe ngn!cong n nen ................
I. Sc luqc lj lich:
- Hg vd. tdn: ....... Nim sinh: .............
- Trinh tlo chuydn mon nghi€p vq: ........................
- Chfc ndng, nhi€m vr,r dugc giao:
- Chric vu. don vi c6ng t6c:
II. NQi dung:
1. Su can thi6t thuc hi€n sring ki6n kinh nghiim hodc girii phdp trong c6ng
t6c hoic dd tdi nghi€n cuu.
2. Tdn sring ki6n kinh nghi6m hodc gini ph6p trong c6ng t6c hoac de tari
nghi€n cfu.
. .; 3. Noi dung cDa sdng ki€n kinh nghiQm ho4c gi6i ph6p trong cOng t6c
hodc tl€ tdi nghi6n ciru.
4. Pham vi 5p dung, knd ning ph6 bi6n.
J. I nor Olem COng nh?n.
6. Hi€u qui mang lai.
7. Nhirng don vi, c5 nhdn ndo tld img dung s6ng ki6n ndy @i!u co1.
x.lcxu4NctAHorDoNG fftiot#ff.^K-to KHOAHQCDONVT AL